Ryškėnų kaimo bendruomenės 20-metis

Ju­bi­lie­ji­nės iš­kil­mės Ryš­kė­nuo­se pra­si­dė­jo ku­ni­go Vai­do Bui­vy­do au­ko­to­mis šv. Mi­šio­mis Bru­no­no Kver­fur­tie­čio kop­ly­čio­je. Va­ka­re vi­si šven­tiš­kai nu­si­tei­kę rin­ko­si į Ryš­kė­nų kul­tū­ros cent­rą, ku­ria­me vy­ko Pau­liaus Sta­lio­nio kon­cer­tas ir bend­ruo­me­nės ata­skai­ti­nis su­si­rin­ki­mas.
Au­re­li­ja SER­VIE­NĖ
Sve­čiai
Su­si­pa­žin­ti su sėk­min­ga bend­ruo­me­nės vyk­do­ma veik­la ir čia gy­ve­nan­čiais žmo­nė­mis at­vy­ko di­de­lis bū­rys sve­čių: LR Sei­mo na­riai Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir jų pa­ta­rė­jai, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Kęs­tu­tis Gu­sa­ro­vas, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius To­mas Kat­kus, Tel­šių ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Bars­tei­ga ir ad­mi­nist­ra­to­rė Sand­ra Va­len­ti­na­vi­čie­nė, Lau­ko So­dos bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Jus­tas Dap­kus, Liep­lau­kės bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Rum­bu­tis, Liep­lau­kiš­kių drau­gi­jos pir­mi­nin­kė Vir­gi­ni­ja By­ko­vie­nė, Liep­lau­kės se­niū­nai­tė Da­nu­tė Uk­ri­nie­nė.
„Džiau­gia­si mū­sų šir­dys, kad šian­dien mes ga­li­me švęs­ti, o kar­tu jas gau­bia di­džiu­lis liū­de­sys ir ne­ri­mas. Liū­de­sys ir ne­ri­mas dėl žu­vu­sių mū­sų bro­lių ir se­se­rų, ku­rie ko­vo­ja už lais­vę Uk­rai­no­je ir Tai­ką pa­sau­ly­je“, – šiais ve­dė­jos žo­džiais pra­si­dė­jo šven­tė, ir vi­si da­ly­viai at­si­sto­jo ty­los mi­nu­tei.


At­mi­ni­mo ženk­las „Už nuo­pel­nus Že­mai­ti­jai“
Vė­liau vy­ko at­li­kė­jo Pau­liaus Sta­lio­nio kon­cer­tas. Po jo Ryš­kė­nų bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas K. Leč­kaus­kas pri­sta­tė nu­veik­tų dar­bų ir re­vi­zi­jos ata­skai­tą.
O dar­bų, pa­sak pir­mi­nin­ko, nu­veik­ta daug ir gra­žių: mies­te­ly­je įreng­tas par­kas, pa­sta­ty­tas pa­mink­las, įreng­ti tua­le­tai, sto­vi lau­ko est­ra­da, ke­lis­kart re­mon­tuo­ta kop­ly­čia, šar­vo­ji­mo sa­lė ir kt. Džiu­gu, jog Ryš­kė­nuo­se ak­ty­viai vei­kia vai­kų die­nos cent­ras, ne­se­niai ša­lia jo su­re­mon­tuo­ta ir ati­da­ry­ta ne­di­de­lė spor­to sa­lė, ku­rio­je ren­ka­si spor­tuo­ti ma­mos ir vai­kai. Dė­me­sin­ga bend­ruo­me­nė Ryš­kė­nuo­se esan­tiems ka­pe­liams, kur jų at­mi­ni­mui pa­sta­ty­tas kry­žius, o da­bar ruo­šia­ma in­for­ma­ci­jos len­te­lė. Ne­se­niai ryš­kė­niš­kiams gi­mė dar vie­na gra­ži idė­ja – pa­so­din­ti aly­vų par­ką – kas­met po me­de­lį Ryš­kė­nuo­se gi­mu­siems vai­kams. Ar­ti­miau­siuo­se bend­ruo­me­nės pla­nuo­se – pa­sta­ty­ti me­di­nę in­for­ma­ci­jos len­tą su že­mai­tiš­ku mies­te­lio pa­va­di­ni­mu.
Bend­ruo­me­nės dvi­de­šimt­me­čio pro­ga pir­mi­nin­kui K. Leč­kaus­kui ra­jo­no me­ras ir R. Ša­la­še­vi­čiū­tė įtei­kė at­mi­ni­mo ženk­lą „Už nuo­pel­nus Že­mai­ti­jai“, ku­riuo yra įver­ti­na­mi as­me­nys už reikš­min­gus, iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tu­rin­čius, įsi­min­ti­nus dar­bus Že­mai­ti­jai, nuo­pel­nus ir pa­sie­ki­mus įvai­rio­se veik­lo­se, stip­ri­nan­čio­se Že­mai­ti­jos ta­pa­ty­bę, is­to­ri­nę at­min­tį ir kal­bą. Gar­si­nan­tiems is­to­ri­nę Eu­ro­pos že­mę Že­mai­ti­ją ir sa­vo veik­la pri­si­de­dan­tiems prie šio kraš­to ge­ro­vės ir kles­tė­ji­mo.
Pa­dė­kos

Sei­mo na­rė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­dė­kos raš­tais ap­do­va­no­jo kul­tū­ros dar­buo­to­ją Vi­ta­li­ją Žal­ge­vi­čie­nę – už kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą, kal­vį Eval­dą Rim­kū­ną – už gy­ven­vie­tės gra­ži­ni­mą me­no kū­ri­niais, il­ga­me­tį spor­ti­nin­ką Jo­ną Gau­ry­lių – už nuo­pel­nus spor­to sri­ty­je, Mag­du­tę Ged­vi­lie­nę – už su­teik­tą iš­skir­ti­nu­mą Ryš­kė­nams.
Sei­mo na­rio V. Bu­kaus­ko pa­dė­kos raš­tai ati­te­ko An­ge­li­jai Ži­lio­nie­nei – už pro­jek­ti­nę veik­lą bend­ruo­me­nė­je, tau­to­dai­li­nin­kei Jad­vy­gai Ma­čiū­nie­nei – už me­ni­nę pa­gal­bą bend­ruo­me­nei, kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rei Ro­mual­dai Vir­ke­tie­nei – už bend­ra­dar­bia­vi­mą ir nuo­pel­nus kul­tū­ros sri­ty­je.
Me­ras K. Gu­sa­ro­vas ir Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius T. Kat­kus gė­lių įtei­kė bend­ruo­me­nės ta­ry­bos na­riams ir pa­dė­kos raš­tą pir­ma­jam bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kui Ri­man­tui Žeb­raus­kui.
Bend­ruo­me­nė ir kul­tū­ros cent­ras ap­si­kei­tė pa­dė­ko­mis už bend­ra­dar­bia­vi­mą ir vyk­do­mus bend­rus pro­jek­tus.

https://tzinios.lt/ryskenu-kaimo-bendruomenei-dvidesimt/